Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení ke zpracování osobních údajů

Ilony Zavacké, IČ 86608771

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Článek 1

Předmět

  1. Tímto dokumentem bych Vás rád informoval o mých povinnostech správce Vašich osobních údajů a Vašich právech při zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním mých webových stránek i práci s osobními údaji v souvislosti s mým podnikáním obecně.
  2. Jsem fyzická podnikající osoba Ilona Zavacká, IČ 86608771, se sídlem Ke Strouze 153,252 41, Dolní Břežany https://amzcentrum.cz, email pro kontaktování: info@amzcentrum.cz dle zákona správce údajů, kdy odpovídám za bezpečné zpracování Vašich osobních údajů.
  3. Vy jste jako fyzická osoba subjektem osobních údajů, které jsou zpracovávány.
  4. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace nebo kombinace informací, která umožní identifikovat konkrétní fyzickou osobu.
  5. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení, či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Článek 2

Účely zpracování osobních údajů

2.1. Vždy, když budu chtít Vaše osobní údaje zpracovávat, budu Vás informovat, z jakého důvodu Vaše osobní informace budou zpracovávány či pro jaký účel od Vás žádám souhlas se zpracováním osobních údajů.

Článek 3

Cookies

  1. Na mých stránkách jsou používány cookies. Při prvním příchodu na mé stránky budete požádáni o souhlas s jejich užíváním. Cookies jsou drobné soubory, které se ukládají v počítači či jiném zařízení uživatele a je možné jejich prostřednictvím analyzovat data o pohybu a preferencích uživatele na webových stránkách.
  2. Mé stránky využívají několik druhů cookies: session cookies,  persistent cookies a google analytics cookies.
  3. „Session cookies“ jsou po zavření prohlížeče smazány a nadále nejsou využívány. Při prohlížení našich webových stránek mi pomáhají přizpůsobovat jejich obsah tak, aby můj web byl pro Vás, co nejefektivnější. Tyto soubory jsou chráněny tak, aby ani před smazáním nemohly být zneužity třetí osobou.
  4. „Persistent cookies“ zůstávají uloženy v počítači po delší dobu, pokud je samy nesmažete. Pomáhají mi především rozpoznávat preference mých zákazníků.
  5. „Google analytics cookies“ jsou soubory, které využívá společnost Google k vytváření správ o našem webu tak, abych jej mohl dlouhodobě úspěšně optimalizovat.
  6. Cookies nemají za cíl identifikaci jedince, ale některé údaje, které shromažďují, mohou být považovány za „osobní údaje“, a proto jim poskytuji ochranu a dbám na jejich anonymizované používání.
  7. Deaktivaci cookies můžete provést v nastavení Vašeho internetového prohlížeče, které se liší dle konkrétního výrobce. Musím Vás, však upozornit, že deaktivací cookies může dojít k problémům s funkčností našeho webu. Zároveň pokud chcete využít cookies k prohlížení webových stránek, ale po opuštění počítače nechcete cookies dále ponechat v počítači, můžete je prostřednictvím prohlížeče vymazat v nastavení.
  8. Pro deaktivaci Google analytics cookies napříč všemi webovými stránkami je možné využít následující opt-out mechaniku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Článek 4

Právní důvody zpracování osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje mohu zpracovávat, pokud je přítomen alespoň jeden z těchto právních důvodů:
    • udělili jste souhlas pro zpracování osobních údajů ke konkrétnímu účelu
    • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
    • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené správci zákonem či orgánem veřejné moci
    • zpracování je nezbytné pro účely mých oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

Článek 5

Vaše práva

  1. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům. Přístupem k osobním údajům se rozumí právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:
    • účely zpracování
    • kategorie dotčených osobních údajů
    • seznam příjemců nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
    • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
    • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku
    • právo podat stížnost u dozorového úřadu
    • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
    • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
  1. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají.
  2. Máte právo na výmaz osobních údajů za splnění alespoň jedné z podmínek:
   • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
   • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
   • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
   • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
   • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti

5.4 Máte právo na omezení zpracování osobních údajů při splnění alespoň jedné z podmínek:

   • popíráte přesnost osobních údajů
   • zpracování osobních údajů je protiprávní
   • odmítnu Vaše osobní údaje vymazat a Vy místo toho žádáte omezení jejich použití
   • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
   • vznesl jste námitku proti zpracování
  1. Máte právo na přenositelnost údajů, neboli možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se Váš týkají a jež jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bych tomu bránil. Zároveň máte, pokud požádáte, i právo na to, abych předal Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné, a to za následujících podmínek: jedná se o zpracování založené na právním důvodu, souhlasu, či smlouvě a zároveň se zpracování provádí automatizovaně. Při vyhovění právu na přenositelnost nesmím nepříznivě ovlivnit práva a svobody jiných osob.
  2. Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právního důvodu, kdy zpracování je nezbytné pro účely mých oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany.
  3. Po vznesení námitky nebudu Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou prokázány závažné, oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  4. Námitku lze vznést i konkrétně proti zpracování osobních údajů pro účely automatizovaného profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely automatizovaného profilování, nebudou již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
  5. V případě, že udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo ho kdykoliv odvolat. Pouze mě o tom informujte emailem, dopisem, telefonem či jiným způsobem, který budu schopna zpracovat.
  6. Máte právo podat stížnost ve věci zpracování Vašich osobních údajů u dozorového orgánu: Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111; www.uoou.cz.

Článek 6

Doba uložení osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány vždy jen po dobu nutnou k dosažení účelu, pro který byly od Vás či třetí osoby získány nebo po dobu, kterou mi ukládá zákon, že tyto informace musím uchovávat.
  2. Osobní údaje, k jejichž zpracování udělíte souhlas, budu zpracovávat pouze pro účel, ke kterému tento souhlas udělíte, a po dobu, po kterou mi tyto údaje svěříte. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu mi prosím dejte na vědomí.

Článek 7

Bezpečnost

  1. Nechci zklamat Vaši důvěru, kterou jste mi projevili předáním Vašich osobních údajů, a proto slibuji, že budu dělat vše, co bude v mých silách, aby Vašim údajům byla poskytnuta nejvyšší možná míru zabezpečení.
  2. Vaše údaje budou zpracovávat pouze ti moji zaměstnanci či dodavatelé, kteří je nutně potřebují ke své činnosti tak, aby Vám mohli vždy být poskytnuty ty nejlepší služby a zboží. Ostatní zaměstnanci k Vašim údajům nebudou mít přístup.
  3. Současně je pro mě samozřejmostí nejvyšší možná míra technického zabezpečení, která bude neustále zvyšována tak, aby Vašim osobním údajům mohl být vždy poskytnut nejvyšší standard bezpečnosti.

 

Ilona Zavacká

Nákupní košík